spoločnosti ANRIJA s.r.o., so sídlom Okružná 114, 071 01 Michalovce, IČO: 46 938 168,          prevádzkareň – suits by ĎURKA, Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava (ďalej aj „Spoločnosť“)

– webová adresa: https://suits.sk/ (ďalej aj „Web“) –

Vážení zákazníci,

v nadväznosti na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj „Nariadenie“), a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“), si Vám týmto dovoľujeme poskytnúť základné informácie o ochrane osobných údajov našich zákazníkov – fyzických osôb, ktoré pri našom podnikaní získavame a ďalej spracúvame v pozícii prevádzkovateľa osobných údajov.

Uvedené informácie sme sa usilovali rozdeliť prehľadným a zrozumiteľným spôsobom do jednotlivých častí, v rámci ktorých sa dozviete predovšetkým to, aké osobné údaje spracúvame, akým spôsobom, na akom právnom základe a za akým účelom (viac v časti A.), a v neposlednom rade aj to, aké práva Vám z právnej úpravy osobných údajov vyplývajú (viac v časti B).

V prípade, ak predložený informačný zoznam neobsahuje odpoveď na Vašu otázku, kontaktujte nás, prosím, na e-mailovej adrese shop@suits.sk alebo poštou na adrese uvedenej v úvode tohto informačného zoznamu.

 

Časť A. Aké osobné údaje spracúvame, kedy, za akým účelom a na akom právnom základe

Základnou hodnotou nášho podnikateľského pôsobenia pri výrobe odevov, odevných výrobkov a doplnkov je individuálny prístup a starostlivosť o zákazníkov, ktorí prejavia záujem o služby našej Spoločnosti a produkty značky ĎURKA®. Nesmierne dôležitou súčasťou je aj starostlivosť o osobné údaje, ktoré pri tom spracúvame a ktoré sme povinní chrániť. Preto rešpektujeme a dodržiavame všetky zásady a zákonné povinnosti, ktoré nám zo spracúvania osobných údajov z rámca spracovateľských operácií uvedených nižšie vyplývajú.

 

1.1 Spracovanie a vybavenie záväznej objednávky

 Na základe záväznej objednávky dochádza k uzavretiu zmluvy, z ktorej pre nás vyplývajú určité práva a povinnosti. V záujme riadneho plnenia povinností z tohto zmluvného vzťahu, vrátane reklamačného konania, sú pre nás nevyhnutné nasledovné osobné údaje:

(i)         meno a priezvisko;

(ii)         kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa a/alebo iný komunikačný prostriedok, prostredníctvom ktorého je v prípade potreby možné zákazníka kontaktovať);

(iii)          fyzické rozmery (najmä, nie však výlučne, obvod krku, hrudníka, pásu, bokov, bicepsov, stehien a/alebo iných telesných častí, ktoré zákazník poskytne a zamestnanec Spoločnosti alebo iná osoba poverená Spoločnosťou získa pre potreby záväznej objednávky);

(iv)          iné fyzické, fyziologické alebo anatomické vlastnosti, prípadne špecifiká tela zákazníka;

(v)          adresa, ktorú zákazník poskytne v prípade, ak má byť na jeho žiadosť služba Spoločnosti a/alebo produkt značky ĎURKA® dodaný a/alebo poskytnutý na inom mieste, ako v priestoroch Spoločnosti alebo jej prevádzkarne;

(vi)          bankové údaje zákazníka v prípade, ak to z povahy situácie vyplynie (napr. vrátenie peňazí prevodom).

 

Tieto údaje spracúvame len po nevyhnutnú dobu, avšak aj po spracovaní a vybavení našich záväzných objednávok – jednak z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov, a zároveň, v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi, aj z titulu plnenia našich zákonných povinností.

Upozorňujeme, že Spoločnosť je oprávnená v prípade, ak vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 10.000,- EUR (jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené) vyžadovať (získavať) aj osobné údaje nad rámec osobných údajov uvedených v bode 1.1 (i) až (vi), v rozsahu

(i)         rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené;

(ii)         adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu;

(iii)          štátna príslušnosť;

(iv)          druh a číslo dokladu totožnosti.

 

Tieto údaje neposkytujeme ani nepredávame iným tuzemským alebo zahraničným sprostredkovateľom, ani tretím osobám.

 

1.2 Kontaktný formulár na našom Webe

 V prípade, ak nás zákazníci oslovia a kontaktujú prostredníctvom Kontaktného formulára na našom Webe, nevyhnutné sú nasledovné osobné údaje:

(i)            meno (v akejkoľvek podobe vrátane prezývky, priezviska, iniciálok atď.);

(ii)            e-mailová adresa;

(iii)            telefónne číslo (nepovinné).

 

Tieto údaje zákazník poskytuje nepodmienene a dobrovoľne, na základe súhlasu zákazníka a v rozsahu, ktorý nám umožňuje zákazníka spätne kontaktovať a reagovať na jeho žiadosť, otázku, podnet alebo sťažnosť. Ak nie je osobitnými predpismi ustanovené inak, Spoločnosť tieto informácie zničí alebo vymaže.

Tieto údaje neposkytujeme ani nepredávame iným tuzemským alebo zahraničným sprostredkovateľom, ani tretím osobám.

  

3. Objednávkový formulár na exkluzívne balíčky

 V prípade, ak zákazníci prejavia záujem o exkluzívne balíčky Spoločnosti produktov značky ĎURKA®, nevyhnutné sú nasledovné osobné údaje:

(v)            meno a priezvisko;

(vi)            e-mailová adresa;

(vii)            telefónne číslo;

(viii)            adresa (ulica, mesto, PSČ);

(ix)            meno alebo oslovenie obdarovaného;

(x)            bankové údaje zákazníka.

 

Tieto údaje spracúvame len po nevyhnutnú dobu, avšak aj po využití exkluzívnych balíčkov alebo skončení ich platnosti – jednak z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov, a zároveň, v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi, aj z titulu plnenia našich zákonných povinností.

 

Tieto údaje neposkytujeme ani nepredávame iným tuzemským alebo zahraničným sprostredkovateľom, ani tretím osobám.

 

 

4. Vernostný program „Loyalty Card“

 V prípade, ak zákazníci prejavia záujem o vernostný program Loyalty Card, nevyhnutné sú nasledovné osobné údaje:

(i)            meno a priezvisko (povinné);

(ii)            e-mailová adresa (povinné);

(iii)            bankové údaje v prípade, ak zákazník požiada o vyplatenie nazbieraného kreditu na jeho bankový účet prevodom;

(iv)            prípadne ďalšie údaje v rozsahu osobného formulára;

 

Tieto údaje zákazník poskytuje nepodmienene a dobrovoľne, na základe súhlasu zákazníka a v rozsahu, ktorý nám umožňuje poskytovať výhody a benefity spojené s členstvom v programe Loyalty Card. Ak nie je osobitnými predpismi ustanovené inak, Spoločnosť osobné údaje po nevyhnutnej dobe zničí alebo vymaže.

Súhlas možno kedykoľvek odvolať telefonicky, e-mailom alebo poštou; v takom prípade si však Spoločnosť vyhradzuje právo ďalej neposkytovať výhody programu Loyalty Card, ktoré sú podmienené spracovaním osobných údajov.

Bližšie informácie k využívaniu a možnostiam programu Loyalty Card nájdete na našom Webe v časti „Pravidlá využívania programu Loyalty Card“.

Spoločnosť zasiela členom programu Loyalty Card marketingové, reklamné a/alebo propagačné materiály prostredníctvom zmluvného sprostredkovateľa – spoločnosti CONTENTPRESS s.r.o., so sídlom Východná 497, 072 14 Pavlovce nad Uhom, IČO: 48 177 377 (ďalej aj „Sprostredkovateľ“). Sprostredkovateľ má prístup výhradne k osobným údajom poskytnutých mu na tento účel. Sprostredkovateľ je pri spracúvaní osobných údajov v mene Spoločnosti viazaný Nariadením, Zákonom, zmluvou a pokynmi Spoločnosti.

 Osobné údaje nie sú Spoločnosťou alebo Sprostredkovateľom ďalej poskytované ani predávané iným tuzemským alebo zahraničným sprostredkovateľom, ani tretím osobám.

  

5. Odber noviniek (tzv. newsletter)

V prípade, ak zákazníci prejavia záujem o elektronický odber noviniek týkajúcich sa Spoločnosti alebo produktov značky ĎURKA®, nevyhnutné sú nasledovné osobné údaje:

(i)            meno (v akejkoľvek podobe vrátane prezývky, priezviska, iniciálok atď.);

(ii)            e-mailová adresa.

 

Tieto údaje zákazník poskytuje nepodmienene a dobrovoľne, na základe súhlasu zákazníka a v rozsahu, ktorý nám umožňuje zasielať zákazníkovi naše reklamné, marketingové alebo propagačné materiály a informovať ho o Spoločnosti alebo produktoch značky ĎURKA®.

Súhlas možno kedykoľvek odvolať kliknutím na jednoduchý odkaz, ktorý je dostupný v každom e-maile.

Správu odberu noviniek a marketingu pre nás zabezpečuje Sprostredkovateľ. Sprostredkovateľ má prístup výhradne k osobným údajom poskytnutých mu na tento účel. Sprostredkovateľ je pri spracúvaní osobných údajov v mene Spoločnosti viazaný Nariadením, Zákonom, zmluvou a pokynmi Spoločnosti.

Osobné údaje nie sú Spoločnosťou alebo Sprostredkovateľom ďalej poskytované ani predávané iným tuzemským alebo zahraničným sprostredkovateľom, ani tretím osobám.

 

 6. Súbory „Cookies“

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve nášho Webu. Súbory cookies môžu mať rôznu podobu, napr. súbory cookies relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo inom zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstránia, alebo trvalé súbory cookies, ktoré sa uchovávajú v počítači alebo inom zariadení dlhší čas. Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení súborov cookies, ktoré môže užívateľ kedykoľvek zo svojho počítača alebo iného zariadenia nastavenia súborov cookies meniť. Rovnako tak je možné, aby užívateľ sám spravoval, prípadne vymazal a zakázal súbory cookies prostredníctvom svojho počítača alebo iného zariadenia.

 

Každý užívateľ prezeraním nášho Webu súhlasí s používaním a ukladaním súborov cookies do svojho prehliadača. Pri návšteve nášho Webu ste o tejto skutočnosti upozornení a svoj súhlas prejavujete tým, že na našom Webe prezeraním nášho Webu. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, náš Web opustí alebo súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu používania súborov cookies, náš Web budete môcť opäť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

 

Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity návštev na našom Webe, napr. predvoľby prehľadávania alebo uprednostňovaného jazyka. Súbory cookies neposkytujeme žiadnym sprostredkovateľom ani tretím stranám.

 

Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google Adwords, Facebook. Tieto služby nie sú integrované do nášho Webu.

  

7. Kamerový záznam

Priestory našich obchodných priestorov sú zabezpečené kamerovým bezpečnostným systémom, ktorý slúži výhradne na ochranu našich oprávnených záujmov. Záznam kamerového systému môže viesť k identifikácii konkrétnej fyzickej osoby vrátane dátumu a času jej návštevy v našich obchodných priestoroch. Takéto informácie nie sú bez ďalšieho ďalej spracovávané, uchovávame ich len po dobu nevyhnutnú na ochranu našich oprávnených záujmov a po uplynutí tejto doby sú všetky informácie z kamerového bezpečnostného systému natrvalo odstránené a zničené.

  

8. Diskusný príspevok k blogu na našom Webe

 Zákazník môže uverejniť diskusný príspevok k blogu na našom Webe prostredníctvom platformy „Disqus“, ktorú prevádzkuje externá spoločnosť Disqus, Inc., 717 Market Street, Suite 700, CA 94105 San Francisco.

Z uvedeného dôvodu s uverejnením diskusného príspevku súhlasíte s podmienkami a pravidlami ochrany osobných údajov tejto spoločnosti, dostupnými na jej webovej stránke.

 

9. Analytické a štatistické účely

Spoločnosť v záujme priblížiť svoje produkty a služby zákazníkom zbiera niektoré informácie na analytické a štatistické účely, ktoré môžu pochádzať od a/alebo sa týkať našich zákazníkov. Spoločnosť však tieto informácie anonymizuje a ďalej využíva výlučne a len v anonymizovanej podobe, bez možnosti identifikácie alebo spojenia s určitou konkrétnou fyzickou osobou.

 

10. Facebook

Na našich facebookových stránkach propagujeme našu Spoločnosť a produkty značky ĎURKA®. V prípade, že ste poskytli Facebooku relevantné súhlasy so spracúvaním cookies, ochrana osobných údajov sa spravuje pravidlami spracúvania osobných údajov Facebooku.

 

B. Aké máte práva a možnosti v rámci ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame

V súlade s platnou právnou úpravou má každá fyzická osoba vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo:

(a)          na informácie, či a aké osobné údaje, resp. ich kategórie osobných údajov spracovávame;

(b)         na informácie o účele, právnom základe a rozsahu spracúvania osobných údajov vrátane zdroja, z ktorého osobné údaje pochádzajú;

(c)          na informácie o plánovanej dobe spracovávania osobných údajov, o tom, či dochádza k  automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania a informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov;

(d)          na prístup k osobným údajom;

(e)          na opravu, výmaz a/alebo obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov;

(f)          na prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak to je technicky možné;

(g)         na informácie, či sú osobné údaje predávané do tretích krajín, a v prípade, ak áno, aké bezpečnostné záruky v tomto smere poskytujeme;

(h)         na podanie námietky proti spracovaniu osobných údajov.

 

V prípade spracovateľských operácií, ktoré sú založené na súhlase fyzickej osoby je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať a žiadať, aby boli osobné údaje fyzickej osoby bezodkladne anonymizované alebo vymazané.

Žiadosť o poskytnutie niektorých z informácií pod písm. a) až h) vrátane odvolania súhlasu možno zaslať elektronicky na e-mailovú adresu shop@suits.sk, príp. poštou na adrese sídla Spoločnosti.

 

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov, môžete sa takisto obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a to osobne alebo písomne na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava, elektronicky na adrese statny.dozor@pdp.gov.sk, alebo telefonicky.

Správa serverov, domény, e-mailov a marketingu zabezpečuje spoločnosť CONTENTPRESS s.r.o., so sídlom Východná 497, 072 14 Pavlovce nad Uhom, IČO: 48 177 377

Stav ku 25.05.2018